nieuws
menu
kalender
fotos
bibliotheek
scholengemeenschap
vrijwilligerswerk
links

Vrijwilligerswerk

Ook de VZW Sint-Stevensschool Negenmanneke maakt dankbaar gebruik van de diensten van vrijwilligers.
Dank zij de vrijwillige inzet van vele ouders, leerlingen, oud-leerlingen en sympathisanten kunnen wij verschillende activiteiten organiseren die ten goede komen aan de school en de kinderen.

Zo zijn er onder andere:
- het schoolfeest en het pannenkoekenfeest
- vervoerdienst en begeleiding van kinderen naar activiteiten
- leesmoeders
- klusjesdienst
- gemachtigd opzichter

Heb jij ook interesse voor bovenstaande activiteiten? Neem dan gerust contact op met de directeur of het secretariaat.

De regering maakte een wet die de rechten van de vrijwilligers vastlegt.
Hieronder geven wij u alle informatie waarvan u, volgens de wet, op de hoogte moet zijn:

Aansprakelijkheid
Het kan zijn dat je schade veroorzaakt aan derden tijdens de activiteiten die je als vrijwilliger uitoefent. Als school zijn wij daarvoor verantwoordelijk. Ingeval jij bij het verrichten van vrijwilligerswerk de school of derden schade berokkent, ben je enkel aansprakelijk voor bedrog en een zware fout. Voor een lichte fout ben je enkel aansprakelijk als die jou eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

Verzekering
Onze school heeft in dit kader een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid van de organisatie en de vrijwilligers. De school heeft tevens een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg naar en van de activiteiten. De verzekeringscontracten werden afgesloten bij het Interdiocesaan Centrum, Guimardstraat, 1 te 1040 Brussel. Inlichtingen over deze polissen kan je bekomen via het secretariaat.

Vergoedingen
Niemand kan verplicht worden om activiteiten als vrijwilliger uit te voeren en je wordt er dan ook niet voor betaald.

Geheimhoudingsplicht
Het vrijwilligerswerk houdt in dat je als vrijwilliger geheimen of vertrouwelijke informatie kunt vernemen waarvan je gehouden bent tot geheimhoudingsplicht, zoals bedoeld in artikel 458 van het Strafwetboek: “Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekend maken buiten het geval dat zij geroepen zijn om in rechte of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf of met een geldboete.

 

    IN DE
KIJKER
 
   
 
 
visie
reglement
inschrijvingen
schoolbestuur
 
 
personeel
ouderraad
openingsuren
onderwijsregeling
contact